Изолатор 6202L

Описание:

Предназначението на изолатор тип 6202L е да прекъсва (изолира) сегмента от линията
(контура), в който има късо съединение.

По този начин устройствата (автоматични пожароизвестители, ръчни бутони и др), които не са в този сегмент продължават да работят.

Товаповишава степента на защита на линията (контура).

При късо съединение в линията (контура), в случай че не са поставени изолатори, централата изключва захранването на
цялата линия (контур), при което всички устройства в линията (контура) не работят.

Под сегмент се разбира частта от контура между два съседни изолатора.

Технически харектеристики:

1. Захранващо напрежение – (от 18 до 26)V DC
2. Средно консумиран ток в незадействано и алармено състояние при 26 V DC – не повече от 100 μA
3. Еквивалентно съпротивлениена изолатора в линията:

– в незадействано състояние – 6.5 kΩ
– Вид на свързващата линия към пожароизвестителната централа – двупроводна
– Степен на защита – IP40